Boligsalgsrapport

Denne rapporten er i prinsippet en Tilstandsanalyse hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig. På denne måten håper en å kunne bidra til å øke tryggheten for de impliserte parter uten at rapporten skal erstatte verken selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt.

Boligsalgsrapporten en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert ved sin gjennomgang av takstobjektet, og den tar dessuten spesielt sikte på å beskrive de forholdene som, etter takstmannens skjønn, har betydning ved eierskiftet.
Boligsalgsrapporten gir, som andre tilsvarende rapporter, ingen garanti mot skjulte feil, skader og mangler etter som man bl.a. ikke skal foreta åpning av konstruksjoner.

Boligsalgsrapporten har levetidsbetraktninger, hvor det opplyses hvilken generell levetid bygningsdelen har. Dette for å synliggjøre for forbruker at alle bygningsdeler har en forventet levetid, som medfører at boligen må vedlikeholdes. Utføres ikke dette vedlikeholdet, kan konsekvensen være sammenbrudd.

Normal levetid kan angis i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid.

Det er utviklet tilleggsmoduler til rapporten som f.eks.:

• Arealmåling
• Verditakst/Teknisk verdi

Rapportens struktur

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3940 (arealmåling).

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med NBI’s veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte:

Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer

Tilstandsgrad 1: Svake symptomer

Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer

Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)


Andre uttrykk og definisjoner

Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.

Referansenivå:


Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a. vurdert ut fra alder og normal bruk.

Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.

Stikktakninger:


Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.


Normal levetid:

Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av.

Symptom:

Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.

Tilstand:

Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se ”Tilstandsgrader” under punktet om Rapportens struktur.

Visuell:

Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.

Fuktmålerutstyr:

Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

 

Boligsalgsrapporten er utviklet i et fellesskap mellom flere takst organisasjoner. Vidar Aarnes var en av 5 medlemmer i denne komiteen som utviklet Boligsalgsrapporten.